Frågor B2:1 - B2:22

B2:1

Ge exempel på när ett fartyg ska avregistreras.

B2:1 Svar

Sjölagen 2:6.

a) Om ny ägare vill avregistrera ett fartyg som inte är registreringspliktigt.

b) Om fartyget på grund av överlåtelse eller något annat inte kan vara infört i fartygsregistrets båtdel.

c) Om fartyget förstörts, övergivits till sjöss eller försvunnit och inte synts till på tre månader, byggts om eller upphört att vara svenskt.

B2:2

Nämn tre olika författningar som behandlar säkerheten på fartyg och ange kort skillnaden mellan dessa författningar.

B2:2 Svar

Sjölagen 1994 (översiktligt), Fartygssäkerhetslagen 2003 (mera detaljerat) och Fartygsäkerhetsförordningen 2003 (speciella regler).

B2:3

Vad innebär CE-märkningen av en båt?

B2:3 Svar

CE-märkning är en EU-gemensam kvalitetsgaranti som krävs för marknadsföring av båtar inom EU-området.

B2:4

a) Vad menas med passagerarfartygscertifikat och vilka fartyg ska ha det?

b) När krävs fartcertifikat på ett fritidsfartyg?

B2:4 Svar

a) Fartygsäkerhetslagen kapitel 4. Alla passagerarfartyg, det vill säga, alla fartyg som har fler än 12 passagerare.

b) Om fritidsfartyget är ett skepp, dvs längre än 24 meter. 

(Observera att svaret i B är en ny bestämmelse och boken Fritidsskepparen 2019 är inte uppdaterad om det på sid 235, högra spalten. Tidigare gällde över 100 i volym).

B2:5

a) Vilka uppgifter ska en skeppare lämna om en kollision inträffat?

b) Vad gäller om Kustbevakningen, Polisen eller militären vill preja dig?

B2:5 Svar

a) Sjölagen 8 kap. 4§. Skepparen ska uppge det egna fartygets namn, hemort och destination. Är fartyget oregistrerat ska skepparen uppge sitt eget namn och adress.

b) TSFS 2009:45. Befälhavaren på ett fartyg är skyldig att lyda prejningen och ska stoppa. Invänta vidare order från prejande fartyget. Det kan också bli aktuellt att gå till närmaste hamn.

B2:6

En skeppare upptäcker ett vrak som är farligt för sjöfarten. Vad är skepparen skyldig att göra och till vem?

B2:6 Svar

Sjölagen 6 kap. 6§ 2 st. , sjönödskungörelsen 2007 3§ (1).

Skepparen är skyldig att lämna meddelanden om faror av olika slag som man upptäckt och som kan hota sjöfarten. Kontakta Sweden Traffic (Sjöfartsverkets Kustradiostation) med ett anrop på VHF kanal 16. Sweden Traffic sänder MSI (Maritime Saftey Information) till sjöfarten via VHF. Du kan också kontakta Stockholmradio. De sänder i sin tur meddelandet vidare till Sweden Traffic. Eller ringa Sjöfartsverkets växel. Andra fartyg som stävar mot vraket ska också meddelas, tex via VHF-radio med ett anrop på kanal 16 typ "All stations..."

B2:7

a) Vad gäller för bestämmelser om sjöfylleri för besättningen på ett handelsfartyg?

b) En berusad förare driver i sin fritidsbåt med stoppad motor. Kan han dömas till sjöfylleri?

B2:7 Svar

A och B: Sjölagen 20:5. Sjöfylleribestämmelserna gäller på alla fartyg för de som fullgör en sjösäkerhetsmässig väsentlig uppgift ombord. Att båten driver för stoppad motor spelar ingen roll.

B2:8

Är ensamsegling över Atlanten förenligt med fartygssäkerhetsreglerna? Motivera svaret.

B2:8 Svar

Egentligen inte eftersom man är skyldig att ha ständig utkik. Enligt en traditionell regel ska man dessutom ha vaktindelning för en resa som är längre än 12 timmars oavbruten gång.

B2:9

Vilka kompetenskrav finns det för besättningen på en nöjesbåt?

B2:9 Svar

Det finns inga andra uttryckliga generella kompetenskrav än att man ska ha "tillräcklig syn och hörsel." Säkerhetslagen 2 kap. 5§. För fritidsskepp ställs konkreta kompetenskrav.

B2:10

Vilka regler finns om utsläpp av olja eller oljeblandning inom svenskt sjöterritorium respektive fria havet?

B2:10 Svar

TSFS 2012:13.

Olja får inte släppas ut inom Östersjöområdet, Sveriges sjöterritorium i övrigt eller dess ekonomiska zon.

B2:11

Vad menas med svenskt sjöterritorium och hur indelas det enligt folkrätten?

B2:11 Svar

Lagen om Sveriges sjöterritorium. Återges i sjötrafikförordningens 1§. Sveriges sjöterritorium delas in i inre vatten och territorialhavet. Inre vatten är insjöar, vattendrag, kanaler hamnar, bukter, vikar samt vattenområden innanför den så kallade baslinjen (rät linje i sjökortet med små trianglar på. Regeringen bestämmer dess dragning).

Territorialhavet är ett vattenområde med gräns dragen 12 M utanför baslinjen. Vissa justeringar finns vid annat lands sjöterritorium.

B2:12

Vad gäller för utsläpp av toalettavfall inom svenskt sjöterritorium?

B2:12 Svar

Det är totalförbud mot allt toalettutsläpp. Undantagna är K-märkta båtar.

B2:13

Vad menas med deplacement respektive bruttodräktighet?

B2:13 Svar

Deplacement = vikt av det undanträngda vattnet = vikten på ett fartyg exklusive bränsle, men fullt utrustat.

Bruttodräktighet = totalvolym räknad i registerton om 2,83 kubikmeter. Numera talar man om en sortslös brutto- eller nettodräktighet över 20.

B2:14

a) Svensken Bo Fyrberg har köpt en båt i England som han tänker segla hem till Sverige. Han frågar dig vilken flagga han ska för i aktern:

1. Vid utseglingen från England.

2. Under överseglingen till Sverige via Danmark.

3. Efter intullningen i Sverige.

Berätta vad som gäller för Bo.

b) Du ska hyra ut din båt till en brittisk medborgare. Hon visar dig en engelsk flagga som hon tänker föra på flaggstången akterut under seglingen.

Vad bör du säga till henne?

 

B2:14 Svar

a) Eftersom Bo Fyrberg är svensk och ägare till båten ska han hela tiden ha svensk flagg. Båten ska inte tullas in i Sverige, men han bör vända sig till passpolis eftersom England inte är med i Schengen.

b) Att hon inte ska föra den engelska flaggan på nationalflaggans plats eftersom båten är svensk. Hon kan däremot föra den i styrbords vantspridare som en charterflagga om dess storlek är lämplig för det.

 

B2:15

Du har funderat på att köpa ett större fritidsbåt med måtten 16 x 4,2 meter. Vilka juridiska för- och nackdelar kan det ha att köpa ett fartyg i den storleksklassen?

B2:15 Svar

Fördelar: Eftersom det är minst 15 meter långt ska det registreras och det skyddar ägaren. Belåningsmöjligheter med inteckningar ges bara till skepp (längre än 24 meter), SjöL 19-21§§.

Nackdelar: Förvärvsinskrivning är obligatorisk och kan framtvingas med vite, sjöL 14§. Det fodras minst Kustskepparintyg för att få framföra fartyget.

B2:16

Behövs det nationalitetscertifikat för att segla en oregistrerad 5,9 meter lång båt till Danmark?

B2:16 Svar

Nej, det går inte heller att få ett eftersom båten är en båt och inte ett skepp. Däremot kan du få ett nationalitetsbevis utfärdat, men det behövs inte för en seglats till våra grannländer.

B2:17

Vilken behörighet ger Kustskepparintyget?

B2:17 Svar

Behörighet att framföra en fritidsbåt som är 12 meter lång eller längre och 4 meter bred eller bredare.

B2:18

Du är befälhavare på en 10 meter lång segelbåt. Ni är på väg mot Marstrand och det har slutat blåsa. Båten driver sakta. Ni ska koka musslor till middag och ni behöver lök och persilja till det. Du vinkar åt en förbipasserande motorbåt och du tänker lifta med den till Marstrand för inhandla varorna. Vad säger sjölagen om det?

B2:18 Svar

En befälhavare får inte lämna fartyget annat än i hamn eller på säker ankarplats. SjöL 6 kap. 7 § 2 st.

B2:19

Du seglar med en segelbåt i skärgården. Båten går två meter djup. Du slår hårt på ett grund, men du fastnar inte. Grundet ligger utanför tremeterskurvan, men innanför sexmeterskurvan. En annan segelbåt närmar sig i ditt kölvatten. Vad ska du göra?

B2:19 Svar

Enligt gott sjömanskap kontrollerar du först att din båt inte har något allvarligt läckage, sjöL 6 kap 2§. Sedan varnar du den andra båten och slutligen rapporterar du till Kustbevakningen eller Sjöfartsverket platsen för grundet, sjöL 6 kap. 6§ 2 st.

B2:20

Kan den som är svensk, bosatt i Sverige och som har en båt i Sverige sälja den momsfritt:

a) i Tyskland?

b) i Norge?

c) på Åland?

 

B2:20 Svar

a) Ja, Tyskland hör till EU.

b) Det beror på norsk lagstiftning, Norge är inte med i EU.

c) Det beror på Åländsk lagstiftning, Åland är utanför EU:s momsområde.

B2:21

Vilka lagliga möjligheter har du att momsfritt ta in en båt i EU som du använt utanför EU?

B2:21 Svar

1) Återinförsel av exportören själv inom en viss tid, vanligen 10 år.

2) Införsel som flyttgods.

3) Tillfälligt för aktiv förädling, kappsegling eller visning på mässa.

B2:22

Måste man ha särskild identitetshandling för att segla till:

a) Norge?

b) Åland?

c) Länder inom Schengensamarbetet?

 

B2:22 Svar

a) Nej.

b) Nej.

c) Utom Norden: pass eller nationellt identitetskort.