Tryckfelsnisse rättar och ändringar läggs till.

Fjärde upplagan, fjärde tryckningen, 2019.

 

Sid Placering Text
180 vänstra spalten

 Under rubriken "Räkna ut strömmens kurs och fart", andra
meningen, stryk: Hur vi gör får vi lära oss på Utsjöskepparkursen
(NFB har numera med i kunskapsfordringarna att man ska kunna
räkna på strömmande vattenmassor).

 235  högra spalten

 2:a stycket under "Närmare om tillsyn (TSFS 2018:27)." Ska vara: 
Fritidsfartyg över 24 meter behöver s.k. fartcertifikat, utställda.... 

 

I fjärde upplagan, tredje tryckningen, står det på omslagets nedre högra hörn: "Med nya regler från NFB, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen 2018. Inklusive övningsuppgifter."

Sid Placering Text
79 Fig 6:7 Väderkortet trycks inte längre.
277 Facit 14:2 Rätta Bm 199° m +7°  B 206°

 

 

Fjärde upplagan andra tryckningen (se första bladets insida). I nedre högra hörnet på omslaget står det:

"Med de nya reglerna från NFB 2017. Inklusive övningsuppgifter."

Regeringen beslöt att från 1 februari 2018 ska gränsen för skepp ändras från 12 x 4 meter till längre än 24 meter. Fartyg 24 meter eller kortare kallas båt. Det beslöts också att fritidsbåtar 15 meter eller längre ska registreras i Transportstyrelsens fartygsregister. Kravet på särskiljande namn har slopats. Förändringen berör inte kravet för Kustskepparintyg. Kustskepparintyg krävs om fartyget är minst 12 meter långt och minst 4 meter brett.

Nedan finns justeringar med sidhänvisningar. Här finns en artikel om förandringen *Klicka vidare* 

Sida Placering Text
 146  överst

 Är fartyget ett skepp (över 24 meter) ska det..... 

Ny andra mening: Båtar 15 meter och längre ska också vara
registrerade och då får man ett Nationalitetsbevis utfärdat.

Samma stycke rad 4: Att registrera båtar under 15 meter är
frivilligt...

Sista meningen: Den som är medlem i SXK kan få ett
nationalitetsbevis utfärdat av dem.

 148 Fråga 11:1  Du är skeppare ombord på en fritidsbåt som är.....
 233 Hö spalt 3:e   raden  Skepp är fartyg som är längre än 24 meter oräknat.....
 234 Vä spalt slutet 1:a stycket

 Namn behöver inte längre vara unika namn.

Hö sista stycket Avregistrering. Meningen ska börja:
Registreringspliktiga fartyg ska avregistreras om det....

 234 Hö 2 stycket  Obligatorisk registrering. Registrering är obligatorisk för svenska
 fartyg som är 15 meter eller längre.
 237 Vä 1:a stycket rad 7  

 För att föra en fritidsbåt, ett nöjesfartyg av....   

237 Vä 2:a stycket rad 4

 sin båt under 15 meters längd för transport av gods.....

246 Fråga B 2:4

 Du förvärvar en registrerad fritidsbåt.....

274 Facit 11:1

 stryk: "som också är ett fartyg"

277 Facit 14:2  Rätta Bm 199° m +7°  B 206°
281 Facit B 2:1

 Skepp = Fartyg med längd över 24 meter. Båt = Fartyg med
 längd 24 meter eller kortare.

282 Facit B 2:3

 Ändra början till: Alla båtar som är 15 meter eller längre och
fritidsskepp  längre än 24 meter (undantagna vissa....

282 Facit B 2:4a)

Stryk hela parentesen.

 

Fjärde upplagan, den röda 2017. 1:a tryckningen.

Sidan Placering Text
35 Fråga 2:11a Ska vara: ....positionen i 2:10b till Tottnäsbron?
155  Fråga 12:7 Fråga 12:7 ska vara: ..... Var är du efter 10 sjömil?
173 Fråga 14:2 Frågan ska vara: "ostpricken Storgrundet i Bm 199º.
174 Fråga 14:6 Frågan ska vara: .... fyren Tjärven i riktning 45º styrbord.
237 Bilaga 2 vänstra spalt, 2:a stycket Transportstyrelsens föreskrift ska vara TSFS 2010:102. Sista meningen: Bruttodräktigheten ska vara under 20 (volymmåttet, ej 20 ton) och maskinstyrkan.... 
 277  Facit 14:5 a och b

 Facit 14:5 a) Cirka 4,3 sjömil från fyren (det blir ett följdfel i b), se nedan).

Facit 14:5 b) Kk = 153º. K 149º m -1º och d -3º.

284 registret

Deviationstabell sid 266 (inte sid 250).

 

 

2015 års upplaga, den blå

Sidan Placering Text
17 vänstra spalten Begreppet "Reprint" finns inte längre. Ändringar och korrigeringar görs under "New Edition."
45 högra spalten längst ned Ny symbol för fast sjömärke. Ny symbol för fast sjömärke.
234 högra spalten Skeppsregistrering ger lån- och köpsäkerhet
En inskrivning i skeppsregistret bestämmer definitivt vem som är ägare och gör det dessutom möjligt att belåna skeppet, medan båtregistret inte har någon motsvarande betydelse. Den som köper en skuta eller ett annat fartyg av skeppsdimensioner från en inskriven ägare blir genom att själv skriva in sig skyddad mot andra som gör anspråk på fartyget. För köp av båt är däremot såvitt avser privatköp avgörande att köparen får båten i sin besittning och sedan behåller besittningen gentemot säljaren. Därför bör man vid köp av skepp inte betala annat än mot sådana handlingar som ger omedelbar inskrivningsrätt, medan man vid privat båtköp inte bör betala annat än mot att genast få besittningen och få behålla den.

Vid konsumentköp från båthandlare ges däremot numera skydd för köparen redan från avtalet, under förutsättning att det köpta är avskilt eller kan identifieras.

Besittningen vid båtköpet har varit viktig vid varvskonkurser, där människor har förlorat stora pengar som de betalat ut i förskott. Dessa situationer är knappast avsedda med den nya konsumentskyddsregeln, då ett föremål som ska byggas svårligen kan avskiljas på det sätt som lagen anvisar. Den kloke köparen bör därför kräva säkerhet för förskotten eller se till att köpekontraktet skrivs in i Transportstyrelsens register för båtbyggnadsförskott, vilket för närvarande kostar 4 200 kr. Vill man att en redan levererad båt ska förvaras hos säljaren, kan man skydda sig genom att göra ett lösöreköpskontrakt, en rätt enkel procedur som kostar några hundra kronor.
237 vänstra spalten andra stycket. Transportstyrelsens föreskrift ska vara TSFS 2010:102. Sista meningen: Bruttodräktigheten ska vara under 20 och maskinstyrkan.... (volymmåttet, ej 20 ton).